Rinkebyterassen

Beställare:

Stockholms Stad Trafikkontoret

Landskapsarkitekt:

Thorbjörn Andersson SWECO

Genomförande år:

2017